سفر کردن با یک سگ

سفر کردن با یک سگ


اگر شما و خانواده تان تصمیم دارید به همراه توله جديدالورود خود به مسافرت بروید، باید هرچه زودتر خود را برای اين امر آماده کنيد.
حالت تهوع در ماشين نسبتا معموليست. شما می توانيد توله تان را ياری کنيد تا اين حالت در او از بين برود، به اين صورت که او را از ابتدای زندگی اش با ماشين سازگار کنيد. پس در حالی که او چند ماه بيشتر ندارد او را بيرون آورده و در ماشين قرار دهيد. البته هنوز احتياج نيست که ماشين را روشن کنيد. فقط اجازه دهيد که حيوان درون ماشين را ببيند و آن را بو کند . اين عمل موجب کاهش هراس او می گردد . بسياری از سگها داخل ماشين را تنها زمان رفتن به دامپزشکی مشاهده می کنند . تعداد کمی از سگها از اين تجربه ( سواری در ماشين ) لذت می برند زيرا با قرار گرفتن در اين فضای بسته و متحرک هراسان می شوند.

بعد از چند جلسه نشستن در ماشين، توله برای مسيرهای کوتاه آماده می شود. بايد توله را قبل از غذا خوردن بيرون ببريد تا شکمش خالی باشد. تسکين هيجان و اضطراب توله ها با ستايش و نوازش کردن محقق می شود. در مدت کوتاهی توله ها فکر می کنند که سواری با ماشين يکی ديگر از بخشهای زندگی طبيعی آنهاست و آنها برای مسير های طولانی آماده می شوند.

ما توصيه ميکنيم که در هنگام سفر کردن با سگتان، از جعبه هايی جهت نگهداری آنها استفاده کنيد. اين جعبه ها می توانند سگ ها را به طور جدی از آسيب هايی که در هنگام تصادفات رانندگی روی می دهند دور نگه دارد. از اين گذشته جعبه می تواند از مزاحمت های سگها جلوگيری کند ( با دور نگه داشتن سگ از دست و پای راننده )

هيچگاه به سگتان اجازه ندهيد که سرش را از پنجره ماشين بيرون کند حتي اگر از اين عمل بسيار لذت ميبرد. مسئله ای که با انجام اين کار ممکن است اتفاق بيفتد اين است که چشمهای او دچار آسيب ديدگی شود و يا حيوان از پنجره بگريزد ( معمولا سگهای کوچک در يک لحظه به بيرون جهش می کنند ) يا در اثر ضربه آسيبهای جدی به او وارد شود. راه مطمئن اين است که سگتان را از پنجره باز دور نگه داريد.

مسافرت با سگ به وسيله هواپيما هم راه ديگريست که می توان آن را مد نظر قرار داد. هر خط هوايی برای خود قوانين و آئين نامه هايی درباره مسافرت سگها دارد. شما بايد قبل از مسافرت اين قوانين را به خوبی چک کنيد. برخی از مدارک لازم بايد توسط دامپزشک و با توجه و وضعيت سگ صادر شود.

بعضی از افراد ترجيح می دهند که سگهايشان را قبل از مسافرت به نحوی آرام کنند . درست است که می توان اين کار را با استفاده از داروهای آرام بخش انجام داد اما به اين دليل که احتمالا اين دارو ها عوارضی را برای حيوان به دنبال خواهد داشت هرگز توصيه نمی شوند.

 

 

بازگشت