کوتاه کردن ناخن ها

کوتاه کردن ناخن ها

ناخن سگ ها نیز همانند ناخن انسان ها دائما درحال رشد می باشد. با پیاده روی مناسب می توان رشد ناخن های حیوان را کنترل کرد اما در صورت رشد بیش از حد می توان آنها را به وسیله ناخن گیر مخصوص و توسط افراد ماهر کوتاه نمود. توجه به این نکته الزامی است که به دلیل وجود رگ و اعصاب در ناخن سگ ها، آگاهی از میزان کوتاه کردن آن بسیار ضروری است زیرا در صورت کوتاه کردن بیش از حد ناخن ها توسط افراد ناوارد، ممکن است خونریزی شدید و غیرقابل کنترلی رخ دهد.

Royal Pet Hospital-Dog Cut Nails

بازگشت