توله یا بالغ؟

توله یا بالغ؟

– آوردن گربه بالغ به خانه ساده تر از آوردن توله گربه است، خصوصا اگر گربه از محلی آورده شود که از لحاظ نگهداری و بهداشت در شرایط خوبی بوده باشد. چنین گربه ای زودتر با خانه خو می گیرد و دارای اخلاق با ثبات تری است . البته اگر گربه پیش از این در محیط نامناسبی بوده باشد، خلق و خو های نامناسب و گاه مشکل آفرین را به همراه خواهد داشت، چیزی که در مورد توله وجود ندارد .

توله گربه یا گربه بالغ - بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی رویال | Cat or Kitten - Royal Vet Hospital– توله ها بهتر از بالغین با شرایط زندگی جدید تطبیق پیدا می کنند، زیرا فاقد پیش زمینه های رفتاری اند .

 

 

بازگشت