پرسنل بیمارستان

 

دکتر امیرپاشا مقدسی

رییس بیمارستان

 


 

Dr_Tambrchi

دکتر یارا تمبرچی

متخصص داخلی دانشگاه تهران

 


 

Dr_Javaad Zaadeh

دکتر رضا جوادزاده

متخصص داخلی دانشگاه تهران

مسئول داروخانه

 


 

Dr_abdolaahi

دکتر مهدی عبدالهی

متخصص داخلی دانشگاه تهران

 


 

دکتر فردین براتی

متخصص جراحی دانشگاه تهران

 


 

Dr_Asheghiyan

دکتر ایمان عاشقیان

متخصص جراحی دانشگاه تهران

 


 

Dr_Rostami

دکتر رزاق رستمی

متخصص رادیولوژی دانشگاه تهران

 


 

Dr_Naghib Zaadeh

دکتر نقیب زاده

مسئول درمانگاه